Zmiany w obszarze IT, czyli dostosowanie technologii do strategii rozwoju biznesu

Aby zapewnić firmie ochronę na jak najwyższym poziomie, należy zadbać o dostosowanie technologii do zapotrzebowania biznesu oraz potencjalnych zagrożeń skierowanych na system informatyczny. Przedsiębiorcy doświadczeni trudnościami w administrowaniu organizacją, ze względu na rosnące koszty, silną konkurencję lub niestabilną sytuację gospodarczą, podchodzą do kwestii zarządczych w sposób elastyczny. Dostosowują styl kierowania biznesem do procedur i polityk bezpieczeństwa IT w zakresie przetwarzania oraz przekazywania danych.

Rozwiązania biznesowe zmieniają się w miarę postępu gospodarczego, wymuszając na przedsiębiorcach dostosowanie technologii do najnowszych trendów

Istnieje wiele przyczyn niestabilnego działania firmy, wśród których za najbardziej istotne uważamy: niedostosowanie rozwiązań informatycznych do aktualnej sytuacji i rozwoju technologii oraz brak wiedzy i doświadczenia pracowników w zakresie profesjonalnego zarządzania systemami informatycznymi. Aby technologia działała na korzyść firmy, powinna być skalowalna, umożliwiając wprowadzanie zmian w miarę rosnących potrzeb rynku oraz wymagań klientów.

Specjaliści ds. nowych technologii podkreślają, że firmy powinny skupić się na elastycznym zarządzaniu danymi, aby swobodnie, bezpiecznie i bez przerwy operować na danych biznesowych. Oprócz rozwijania oczekiwanych kompetencji pracowniczych w obszarze IT, nieodzowne jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań oraz dostosowywanie technologii do potrzeb biznesu, a także bieżące prowadzenie nadzoru nad poprawnością działania całej infrastruktury informatycznej firmy.

Dostosowanie technologii IT przez profesjonalistów, czyli outsourcing IT dla firm

Do opracowania zasad zarządzania danymi dochodzi w oparciu o identyfikację zagrożeń, detekcję wykrytych problemów, reagowanie na ostrzegawcze alerty oraz uniemożliwianie utraty danych biznesowych wskutek dokonania ataków hakerskich lub wystąpienia problemów technicznych. Firma powinna więc skupić się na ograniczaniu zagrożeń w obszarze IT, podchodząc do tego w profesjonalny i kompleksowy sposób. Posłużą do realizacji tego zadania ustandaryzowane procedury działania oraz technologiczne wsparcie, m.in. w formie obsługi informatycznej (dowiedz się więcej o outsourcingu IT dla firm w Krakowie i okolicach). Obsługa informatyczna jest świadczona w formie abonamentowej, w ramach której informatycy podejmują się precyzyjnie wskazanych w umowie działań. Realizują usługi informatyczne wobec ustalonego obszaru zarządzania IT. Mogą więc zajmować się identyfikacją problemów, oceniać wydajność i poprawność działania systemu informatycznego, obejmować nadzorem technicznym stacje robocze i systemy komputerowe. Informatycy doskonalą działanie firmy oraz sprzyjają jej rozwojowi technicznemu poprzez przeprowadzanie aktualizacji systemowych, instalowanie oraz przedłużanie licencji na oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe, a także wdrażanie mechanizmów kontroli wydajności poszczególnych komponentów infrastruktury IT.

Rozwój technologii dla dobra pracowników, korzyści klientów i rozwoju biznesu

Celem w działaniu firmy staje się nadanie bezproblemowego dostępu do danych autoryzowanym pracownikom, którzy będą rozwijać firmę oraz zadbają o utrzymanie płynności finansowej biznesu. Dlatego tak pomocne jest zewnętrzne wsparcie informatyków, którzy zadbają o sprawne działanie firmy, aby nie dochodziło do zachwiań ani awarii technicznych. Doświadczeni specjaliści, posiadający odpowiednią wiedzę oraz posługujący się adekwatnymi, dostosowanymi do rodzaju biznesu technologiami, będą wykrywać i blokować potencjalne utrudnienia w działaniu systemu oraz reagować na nie w odpowiednim czasie. I co najważniejsze, zajmą się wdrożeniami nowych technologii i udoskonalaniem rozwiązań informatycznych, z jakich korzysta firma.

Efektywne zarządzanie ryzykiem IT wymaga kompleksowego podejścia

Określenie strategii zarządzania ryzykiem IT w wielu firmach w ogóle nie jest praktykowane. Wynika to z nieświadomości przedsiębiorców oraz niechęci do wprowadzania zmian w ramach organizacji ze strony kierowników i pracowników firmy. Jakie zatem podjąć działania, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa przy nienaruszaniu podstaw funkcjonowania firmy? W tym artykule podzielimy się z Wami dobrymi praktykami w obszarze, jakim jest zarządzanie ryzykiem IT.

Weryfikacja poprawności zarządzania danymi biznesowymi

Kontrole bezpieczeństwa procesów biznesowych są prowadzone w oparciu o precyzyjnie wyznaczone wskaźniki skuteczności definiujące cele strategii bezpieczeństwa IT. Wyniki przeprowadzonych audytów i testów penetracyjnych wskazują, na jakich obszarach firma powinna bardziej skupić się, aby zadbać o ochronę wrażliwych zasobów biznesowych. Wśród takich obszarów wymienia się:

 • Dostęp pracowników i osób z zewnętrz do firmowych baz danych.
 • Poprawność działania urządzeń sieciowych i serwerowych.
 • Przetwarzanie danych elektronicznych.

Kontrole bezpieczeństwa elementem procesu zarządzania ryzykiem IT

Kontrole w obszarze bezpieczeństwa IT mogą być przeprowadzane według trzech podstawowych rodzajów. Mogą być zlecane zewnętrznej firmie informatycznej jednorazowo bądź przebiegać cyklicznie w ramach abonamentowej obsługi informatycznej.

 1. Kontrole fizyczne – sprawdzeniu podlegają urządzenia materialne i elektroniczne, które służą do ograniczenia dostępu do pomieszczeń i zasobów firmowych niepożądanym osobom. Należą do nich karty dostępowe, szlabany, bramy wjazdowe, oświetlenie bezpieczeństwa, kamery monitorujące obiekt, czujniki ruchu, czytniki linii papilarnych oraz inne biometryczne narzędzia kontroli dostępu.
 2. Kontrole techniczne – polega na wdrożeniu i weryfikowaniu poprawności działania sprzętu i oprogramowania biznesowego, które mają na celu wykrycie i przeciwdziałanie niepożądanym ruchom wewnątrz systemu firmowego. Wśród najczęściej stosowanych form oprogramowania znajdują się: oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe, zapory ogniowe typu firewall, systemy wykrywania i ochrony przed włamaniami (IDS/IPS), szyfrowanie danych i haseł oraz oprogramowanie z interfejsem posiadającym ograniczone funkcjonalności dla wybranych grup użytkowników.
 3. Kontrole administracyjne – spis praktyk i procedur bezpieczeństwa, które wyznaczają przepisy postępowania pracowników w związku z podejrzeniem lub zaistnieniem zagrożenia skierowanego na system bezpieczeństwa IT. W ramach zasad określa się formy informowania o nieprawidłowościach w działaniu systemu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz innych komponentów infrastruktury IT oraz rozwiązania technologiczne służące do ochrony danych biznesowych.

Jakie kroki podjąć, aby zarządzanie ryzykiem IT było skuteczne?

Wymienione środki kontroli bezpieczeństwa IT służą do wykrywania, przeciwdziałania zagrożeniom, minimalizowania ich negatywnych skutków oraz prowadzenia działań naprawczych. W ramach strategii zarządzania ryzykiem IT powinny zostać wyznaczone metody prewencyjne, które mają za zadanie powstrzymać niechciane, nieautoryzowane i najprawdopodobniej szkodliwe dane, które mogą zaburzyć prawidłowego działanie systemu informatycznego firmy. Wykrycie szkód w systemie IT lub zauważenie zaburzenia wydajności wybranych parametrów technicznych wymaga podjęcia reakcji, którą określa się mianem kontroli naprawczej. Możliwe niepożądane działania to m.in. poddanie wirusa kwarantannie, uaktualnienie systemu operacyjnego czy wprowadzenie poprawek do oprogramowania służącego do zarządzania procesami biznesowymi.

Wszystkie wymienione działania podejmowane w ramach kontroli fizycznych, technicznych i administracyjnych powinny zostać uwzględnione w strategii bezpieczeństwa firmy. Najlepiej w rozdziale zatytułowanym „Zarządzanie ryzykiem IT”.

Jak zadbać o integralność, dostępność i niezawodność danych?

Integralność, dostępność i niezawodność danych to trzy podstawowe parametry, które stanowią wyznaczniki zachowania bezpieczeństwa systemu firmowego i bezpieczeństwa informacji. Aby zagwarantować ciągłość i poprawność działania organizacji, te trzy czynniki muszą być ze sobą komplementarne, czyli ściśle ze sobą współpracować. Najlepiej w oparciu o standardy określone w strategii zarządzania bezpieczeństwem IT.

Parametry bezpieczeństwa informacji w firmie

Każdy z parametrów bezpieczeństwa IT zostanie szczegółowo omówiony poniżej, aby przedsiębiorcy dowiedzieli się, na co zwrócić szczególną uwagę podczas wyznaczania celów strategii biznesowej w zakresie bezpieczeństwa informacji. Jednocześnie podpowiemy, jak kontrolować działania prowadzone przez informatyków wewnątrz firm bądź przez zewnętrzną firmą informatyczną.

Integralność danych biznesowych

Zachowanie przetwarzanych, zapisywanych oraz udostępnianych danych w niezmienionej formie. Bez względu na procesy, jakim są poddawane dane biznesowe, powinny one pozostać w nienaruszonej formie, która pozwoli prowadzić na nich pożądane działania. Aby dane biznesowe były spójne, muszą być zgodne z ich pierwotnym kształtem, czyli nie może dojść do ich zaburzenia wskutek umyślnego działania hakerów czy błędu popełnionego przez pracownika. W tym celu monitoruje się m.in. formy kontroli dostępu do systemu firmowego, wprowadza rozwiązania odpierające nieautoryzowane próby dostępu do danych oraz wdraża usprawnienia w funkcjonowaniu rozwiązań informatycznych. Wszelkie odstępstwa od niewłaściwego działania urządzeń powinny być w porę wykrywane, a w ich następstwie powinno dojść do podjęcia działania uniemożliwiającego dalsze rozprzestrzenienie się problemów technicznych.

Dostępność danych i usług biznesowych

Dostępność to konkretny okres czasu, w jakim dochodzi do wykonania obsługi żądań systemowych. Ten parametr odnosi się do średniego czasu naprawy, który musi upłynąć, aby doszło do usunięcia wykrytego błędu lub naprawienia zaistniałej szkody. Dostępne w takim przypadku muszą być wskazane komponenty infrastruktury IT, aby nie doszło do przerwania ciągłości działania biznesowego. Aby uniknąć awarii, obserwuje się wskaźniki wydajności oraz poprawności działania urządzeń sieciowych i oprogramowania, ważność licencji, poprawność przeprowadzonych aktualizacji oraz cykliczność prowadzenia przeglądów infrastruktury IT.

Niezawodność systemu informatycznego

Niezawodność to parametr, który jest określany poprzez stosunek częstotliwości wykonywania napraw systemu informatycznego wobec okresu niezachwianego działania wszystkich komponentów infrastruktury IT. Im bardziej jest skomplikowana infrastruktura techniczna, tym szersze należy wyznaczyć wskaźniki kontroli i określić, które urządzenia/aplikacje/systemy/oprogramowania muszą perfekcyjnie działać i jakie istnieje możliwe odchylenie od skutecznego działania wskazanych komponentów technicznych. Każde odstępstwo od przyjętych norm powinno przyjmować formę alertu, który poinformuje wskazane osoby o niestabilności i wymusi podjęcie działań naprawczych.

Integralność, dostępność i niezawodność danych, czyli parametry bezpieczeństwa IT

Wymienione wskaźniki, czyli integralność, dostępność i niezawodność danych, to filary bezpieczeństwa informacji, które zapewniają poprawne i wydajne działania systemów informatycznych. Ich utrzymanie wymaga wprowadzenia i zadbania o rozwiązania technologiczne, które mają na celu ochronę systemu IT przed niepożądanymi atakami, zawahaniami w ciągłości działania systemu IT oraz zachowania zasady poufności danych. Dlatego tak ważne jest dostosowanie strategii bezpieczeństwa informacji do tych trzech parametrów, których utrzymanie jest możliwe wskutek użycia profesjonalnych technologii. Jest to zadanie możliwe do realizacji zwłaszcza pod okiem profesjonalistów, którzy zadbają o wysoki poziom bezpieczeństwa informacji w ramach outsourcingu IT dla firm. Adekwatnie do wybranego abonamentu wsparcia informatycy zapewnią opiekę nad wybranymi obszarami IT oraz zajmą się usprawnianiem technologii używanych przez firmę.

Jak dbać o dane firmy? Przedstawiamy profesjonalne praktyki zarządzania danymi

Czym właściwie są praktyki zarządzania danymi? To zasady działania, które określa się w celu operowania na danych w formie elektronicznej i tradycyjnej, aby zachować spójność informacji, ciągłość działania firmy oraz elastyczność podejmowania decyzji. Coraz częściej opierają się na zastosowaniu technologii informatycznych, które wpływają na doskonalenie zachodzących procesów biznesowych i ułatwiają podejmowanie decyzji w odpowiedzi na zaistniałe trudności lub pojawiające się szanse rozwoju firmy.

Wśród dobrych praktyk zarządzania danymi elektronicznymi w ramach systemu informatycznego firmy wymienia się:

 • Wdrożenie mechanizmu dostępu Zero Trust, czyli ograniczonego zaufania, aby nie dochodziło do naruszeń na system informatyczny firmy.
 • Wprowadzenie rozwiązań informatycznych, które bieżące monitorowanie oraz podejmowanie szybkiej reakcji w odpowiedzi na wykryte zagrożenie.
 • Ograniczenie problemów technicznych wskutek ograniczenia uprawnień dostępowych do wybranych dokumentów, folderów i zasobów elektronicznych firmy.

Informatycy operują na danych i doskonalą procesy biznesowe, aby wesprzeć firmę w jej rozwoju

Specjaliści w ramach outsourcingu IT w Warszawie i Krakowie skupiają się na zapewnieniu poprawnego działania wszystkich komponentów infrastruktury IT, aby nie dochodziło do zaburzeń w działaniu programów i aplikacji, co mogłoby zaważyć na ciągłości działania firmy. Aby zrealizować zadania w ramach obsługi informatycznej ustalane są cele, które są realizowane w zgodzie z przyjętymi parametrami wydajności i skuteczności działania oraz w odpowiedzi na potrzeby firmy. Należą do nich dobre praktyki zarządzania danymi, wskaźniki odporności systemu na błędy techniczne, maksymalny czas podjęcia reakcji oraz metody wykonywania rozwiązań informatycznych.

Praktyki zarządzania danymi, czyli jak działać na pożytek firmy

Do celów wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych zalicza się:

 • Wzmocnienie ochrony danych firmowych przed potencjalnymi atakami hakerskimi, socjotechniką, błędami technicznymi i ludzkimi.
 • Wypracowanie polityk bezpieczeństwa IT w odniesieniu do indywidualnych przypadków biznesowych.
 • Określenie i udoskonalanie możliwości podejmowania reakcji na wykryte zagrożenie.
 • Usprawnienie przepływu danych biznesowych w formie elektronicznej w niezmienionej postaci.

Należy mieć na uwadze fakt, że technologie informatyczne szybko zmieniają się – zwłaszcza pod kątem ich aktualności. Wraz z nimi dochodzi do zmian w specyfice działania firmy. Dlatego firmy powinny nieustannie dbać o rozwój technologii i kompetencji informatycznych pracowników i być otwarte na zmiany w myśl dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa. Są nimi ochrona, detekcja oraz reakcja, które decydują o poprawnym i skutecznym operowaniu na danych w bezpieczny sposób.

Problem goni problem, czyli trudności napotyka w zarządzaniu danymi biznesowymi

Problemem w dalszym ciągu jest przechowywanie przez przedsiębiorstwa zbyt dużej ilości rozproszonych danych. Jest to zgubna praktyka zarządzania danymi, która nie stanowi korzyści dla firmy, lecz generuje koszty i utrudnia sprawne operowanie danymi, które nie są w gotowej formie do ich udostępniania czy po prostu podejmowania działania na nich. Nowoczesne podejście do zarządzania danymi powinno opierać się na pobieraniu, przechowywaniu i analizowaniu danych, które są praktyczne i zdatne do użytku bez ich wcześniejszej obróbki. Okazuje się, że aż 68% danych w posiadaniu firm jest niewykorzystana, gdyż dane są niespreparowane lub nieprawidłowo uporządkowane, co powoduje liczne błędy w ramach infrastruktury firmy oraz wydłuża zakres prowadzonych działań. Dlatego tak istotne jest stworzenie i trzymanie się procedur z zakresu bezpieczeństwa IT. Profesjonalne praktyki zarządzania danymi doprowadzą do rozwoju firmy, która z czasem zacznie traktować operowanie na danych w elastyczny sposób za coś normalnego. I przede wszystkim przekona się, że nowe technologie nie tylko chronią przed zagrożeniami skierowanymi na system IT, ale przede wszystkim ułatwiają zarządzanie biznesem.

Problemy informatyczne możemy definiować na wiele sposobów. Mogą dotyczyć niepoprawnego działania systemu informatycznego, wystąpienia awarii serwerowni, skończenia się licencji na oprogramowanie antywirusowe czy utraty dostępu do uprawnień administracyjnych. Można je podzielić na problemy o niskim, średnim i wysokim stopnia ryzyka dla firmy. Aby zapobiegać możliwym zagrożeniom oraz zadbać o sprawność działania infrastruktury informatycznej, firmy decydują się na wsparcie zewnętrznych informatyków. Coraz bardziej popularne staje się udzielanie pomocy zdalnej, czyli rozwiązywanie problemów informatycznych i wdrażanie technologii bez konieczności przebywania w siedzibie klienta.

Kompleksowe usługi informatyczne

Technologia tak prężnie rozwija się, że w przypadku świadczenia obsługi informatycznej nie jest ważne, gdzie jest zlokalizowana firma. Bez względu na miejscowość/kraj informatycy są w stanie część usług informatycznych zrealizować zdalnie. Skraca to czas oczekiwania na przyjazd informatyka, który może akurat przebywać w innym mieście na wdrożeniu lub szkoleniu. Dzięki możliwości zdalnego połączenia się za pomocą Internetu, wiele problemów informatycznych można naprawić. Dotyczy to m.in. wykonania aktualizacji systemowych, weryfikacji poprawności działania oprogramowania antywirusowego, przyznania dostępów do systemu pracownikom czy wgrania nowego oprogramowania i wprowadzenia do niego poprawek. Problemy informatyczne również mogą być rozwiązane zdalnie – wystarczy nadać uprawnienia informatykom do systemu firmowego oraz połączyć się za pomocą konkretnego programu do rozwiązywania ticketów, czyli problemów zgłaszanych przez użytkowników.

Typowe usługi informatyczne rozwiązujące problemy informatyczne

Obsługa informatyczna może być świadczona zarówno w siedzibie klienta, jak i zdalnie. Dojeżdżamy do przedsiębiorstw, umawiając się na konkretną godzinę. Do każdego klienta przydzielamy inżyniera lub grupę inżynierów, którzy czuwają nad stabilnością działania systemu informatycznego. Opieka informatyczna może obejmować nadzór nad wybranymi obszarami firmy, np. zarządzaniem stacjami roboczymi, monitoringiem serwerowni, odtwarzaniem kopii zapasowych, itd. Usługi informatyczne są więc dostosowywane pod faktyczne potrzeby klienta, który nie posiada kadry do administrowania usługami IT oraz odpowiednich kompetencji, np. do przeprowadzenia wdrożeń rozwiązań technologicznych.
Wśród najczęściej wybieranych usług informatycznych przez klientów firmy informatyczne wymieniają:
• Zakup sprzętu i oprogramowania – po rozpoznaniu specyfiki działania firmy, m.in. w oparciu o audyty systemów i sieci IT, rekomenduje się wprowadzenie adekwatnych rozwiązań technologicznych. Może być to m.in.
– wdrożenie systemów IDS/IPS blokujących ataki skierowane na system informatyczny firmy,
– migracja danych do chmury Microsoft lub Google,
– wprowadzenie systemu backup do tworzenia kopii zapasowych danych,
– rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego/antyspamowego,
– zakup sprzętu komputerowego i sieciowego do biur.
• Utworzenie polityk i procedur bezpieczeństwa, które są dopasowywane do struktury działania firmy. W oparciu o nie są wdrażane nowe technologie informatyczne, wyznaczane kierunki rozwoju firmy oraz zasady przetwarzania danych. Celem staje się wyuczenie pracowników dobrych praktyk oraz rozpoznawania technik wyłudzania danych i identyfikowania zaistniałych problemów informatycznych w działaniu systemu komputerowego.
• Monitoring infrastruktury IT – kontrolowanie wydajności procesów, poprawności wykonywania kopii zapasowych, stabilności działania urządzeń sieciowych, tj. routery czy drukarki.
Informatycy ustalają poziom zagrożenia, wyznaczając alerty, które są oznaczane konkretnymi kolorami i stanowią ostrzeżenia o określonym stopniu zagrożenia dla systemu informatycznego. Najczęściej dzieli się je na trzy rodzaje. Pierwszy stopień zagrożenia to lekkie ostrzeżenie niewpływające na sprawność działania systemu informatycznego, np. kończący się tusz w drukarce czy brak dostępu konkretnego pracownika do konta administracyjnego.
Stopień średni wskazuje, że informatyk powinien szybko podjąć działanie, np. ponieważ zauważył spadek wydajności procesora czy kończącą się pamięć na dysku. Stopień wysoki to zagrożenie, które może zaważyć na poprawności działania całej infrastruktury firmy. Może być to zawirusowanie jednego komputera pracownika bądź spostrzeżenie wycieku danych, a także złamanie bariery ochronnej firewall. W takim przypadku informatyk musi podjąć natychmiast działanie, aby niestabilność nie wpłynęła na zastój w działaniu firmy lub wykryte problemy informatyczne nie spowodowały większych szkód, np. nie doprowadziły do uszkodzenia sprzętu lub rozpowszechnienia niejawnych informacji biznesowych.

Kiedy opłaca się skorzystać z pomocy informatyka?

Nie ma właściwej na to odpowiedzi. Tak naprawdę każdy moment jest dobry na wynajęcie zewnętrznej firmy. Przede wszystkim na korzyść wybrania outsourcingu firmy informatycznej przemawia fakt, że usługi informatyczne powierza się profesjonalistom w swoim fachu, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i na bieżąco są z najnowszymi technologiami. Każdy przypadek jest inny. Zakres prowadzonych prac informatycznych jest uzależniony od ilości komputerów/serwerów/urządzeń sieciowych znajdujących się w firmie oraz oczekiwanych usług informatycznych do wykonywania. W związku z czym cennik usług zostaje dostosowany do ilości podejmowanych przez informatyków działań, liczby godzin określonej w ramach abonamentu na usługi informatyczne oraz zadań podjętych w celu naprawienia nagłych problemów informatycznych.
Jeśli szukasz pomocy w rozwiązaniu wykrytych problemów informatycznych lub zastanawiasz się, dlaczego Twój system zbyt wolno pracuje i jak można to naprawić, to znak, że nadszedł czas na zewnętrzne wsparcie. Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich potrzebach, a przygotujemy ofertę na usługi informatyczne adekwatnie do Twoich potrzeb.

Na tym, aby przetwarzane dane nie dostały się w ręce przypadkowych osób. Wówczas dochodzi do naruszenia danych, czyli ich kradzieży, przejęcia i wykorzystania do niewłaściwych celów. Naruszenie prywatności dotyczy każdego użytkownika, który porusza się po sieci Internet. Jego aktywność jest wciąż monitorowana – przez reklamodawców, usługodawców oraz właścicieli witryn i czyhających na dogodną okazję hakerów. Czytaj dalej

Obsługa informatyczna to szerokie pojęcie, które może obejmować różne usługi informatyczne. Zakres udzielania wsparcia technicznego zależy od procesów, które na co dzień realizuje firma, wyspecjalizowania sprzętu i oprogramowania, którego używa oraz problemów, z którymi zmaga się w zarządzaniu posiadaną infrastrukturą informatyczną. Najczęściej dotyczą one wadliwego działania urządzeń sieciowych, braku dostępu do Internetu czy utraceniem uprawnień administratorskich do wprowadzania zmian w systemie informatycznym firmy. Wsparcie techniczne ma więc wiele znaczeń, o których opowiemy poniżej.

Ciągłość działania biznesowego to podstawa

Coraz częściej firmy mierzą się z atakami hakerskimi, które są skierowane na pocztę elektroniczną, foldery komputerowe, oprogramowanie biznesowe, itd. Naruszone w ten sposób zostaje bezpieczeństwo firmy, która zmaga się z odpieraniem zagrożenia. Mogą posłużyć im do tego rozwiązania chroniące infrastrukturę informatyczną, tj. firewall, programy antywirusowe, antyspamowe, itd. oraz rozwiązania monitorujące bieżące działania sprzętu, oraz aplikacji wykorzystywanych w ramach działalności biznesowej.

W ciągu dwóch lat zwiększyła się liczba zgłoszeń do działów IT aż o 35%

Najwięcej problemów pojawiło się z wyzwaniem, jakim było przejście na tryb pracy zdalnej. Firmy potrzebowały pomocy w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania, aby umożliwić pracownikom łączenie się z systemem firmowym z własnego mieszkania lub podczas wyjazdów służbowych. Wadliwe działanie narzędzi biznesowych, tj. laptopy, drukarki, routery to kolejny obszar, którym zajmują się pracownicy działu Helpdesk. Świadczą wsparcie techniczne, które opiera się na konfiguracji, aktualizacji oraz naprawy sprzętu firmowego.

Przedsiębiorstwa potrzebują stałego profesjonalnego wsparcia informatycznego w zarządzaniu procesami biznesowymi, aby nie dochodziło do zastojów w działaniu firmy, co wiąże się z obniżeniem jakości świadczonych usług, a co za tym idzie z osiąganiem niższych zysków. Aby przeciwdziałać takiemu ryzyku, firmę podejmują współpracę z informatykami.

Na co zwrócić uwagę, wybierając wsparcie techniczne?

 • Jakie usługi informatyczne świadczy firma?
 • Czy firma realizuje usługi zdalnie, czy w siedzibie klienta?
 • Na jakim obszarze działa firma?
 • Jaki czas reakcji zapewnia firma?
 • W jaki sposób można kontaktować się z informatykami?

To przykładowe pytania. Oczywiście, warto zerknąć również na opinie, które wystawili dotychczasowi klienci. Dzięki nim przedsiębiorstwo przekona się, jakie usługi informatyczne najczęściej wykonuje firma oraz w jakim obszarze może udzielić wsparcia technicznego.

Wsparcie techniczne dopasowane do potrzeb firmy

Jako specjaliści ds. bezpieczeństwa informatycznego udzielamy doraźnego oraz kompleksowego wsparcia IT zarówno mniejszym firmom, jak i dużym przedsiębiorstwom. Współpracujemy również firmami IT w Warszawie i Krakowie, które wybrały nasz zespół Helpdesk m.in. do zarządzania stacjami roboczymi, monitoringu infrastruktury IT czy przeprowadzenia testów bezpieczeństwa i audytów. Na ich podstawie wskazujemy, jakie zmiany powinna wprowadzić firma, aby sprawniej działać i aby nie dochodziło do problemów technicznych, z jakimi na co dzień się zmagała.

Zakres wsparcia IT dobierzemy do Twoich biznesowych potrzeb. Przejdź do zakładki Outsourcing IT, aby sprawdzić, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Polityka bezpieczeństwa to zestaw procedur zapisanych w formie dokumentacji, w której zostały spisane zasady dotyczące bezpiecznego zarządzania danymi. Zawierają polecenia dotyczące postępowania pracowników oraz administratorów IT w przypadku zauważenia sytuacji wywołującej lub mogącej wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa firmy. Uwzględnia się w niej również rozwiązania dotyczące metod monitorowania zagrożeń, reagowania na określone poziomy alertów oraz form zabezpieczeń obowiązujących w firmie.

Jakie kroki należy zatem podjąć w celu utworzenia silnej i skutecznej polityki bezpieczeństwa?

 1. Ustalenie zasad dotyczących tworzenia haseł
 • Jakie standardy złożoności haseł obowiązują?
 • W jakich miejscach/narzędziach przechowywać hasła do kont/platform/aplikacji, itd.?
 • Jak często należy aktualizować hasła?
 1. Określenie działań związanych z pocztą elektroniczną
 • W jakich sytuacjach jest możliwe udostępnienie e-maila innym osobom?
 • Jakie komunikaty/załączniki sugerują możliwość wystąpienia zainfekowania komputera/wystąpienia zagrożenia atakiem?
 • W jaki sposób identyfikować podejrzane e-maile i nie dopuścić do zainfekowania komputera czy systemu firmowego?
 1. Kwestia zarządzania bezpieczeństwem w firmie i udostępnianymi narzędziami służbowymi
 • W jakich miejscach pracownicy mogą korzystać z urządzeń służbowych – w miejscu pracy czy też poza nim?
 • Jak poinformować oraz kogo o błędach i niesprawnym funkcjonowaniu urządzenia służbowego?
 • Jakie procedury obowiązują w zakresie przekazywania i oddawania sprzętu służbowego przez pracowników?

Dodatkowo należy określić rozwiązania, które każdy pracownik powinien posiadać na użytkowanym urządzeniu służbowym. Dotyczy to zwłaszcza wdrożenia oprogramowania antywirusowego, oprogramowania antyspamowego, zapór ochronnych (firewall) oraz systemu VPN, który pozwala na bezpieczne łączenie się z lokalną siecią. Każdy pracownik powinien również poznać zasady w zakresie bezpiecznego udostępnienia zasobów w ramach firmy oraz poza nią. 

Od projektu, przed wdrożenia, aż po kompleksową opiekę informatyczną

Opieka informatyczna nie obejmuje wyłącznie zarządzania sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. Jako firma świadczymy również usługi z zakresu tworzenia, aktualizowania oraz rozwijania polityk i procedur bezpieczeństwa. Wsparcia udzielamy zarówno podczas analizowania istniejących przepisów bezpieczeństwa oraz podczas codziennej działalności. W ramach outsourcingu IT dbamy o poprawność funkcjonowania powierzonych nam usług informatycznych oraz podejmujemy działania mające na celu niwelowanie ryzyka zagrożenia. W ramach Helpdesk udzielamy zaś wsparcia w rozwiązaniu zaistniałych problemów, tj. niesprawne działanie urządzeń sieciowych, wykrycie źródła wycieku danych oraz naprawienie jego niepożądanych skutków.

Polityka bezpieczeństwa dostosowana do specyfiki firmy

Polityka bezpieczeństwa obejmuje szeroki zakres działania, które mają jeden cel do realizacji: zabezpieczenie całej firmy przed niepożądanymi atakami oraz zapewnienie ciągłości działania biznesowego. Dotyczy to płynności finansowej, zachowania wrażliwych danych wewnątrz firmy, zagwarantowania sprawności działania sprzętu. To tylko przykładowe zastosowania polityk bezpieczeństwa. Sami w prowadzonej działalności wprowadziliśmy ponad kilkadziesiąt procedur, z których gruntownie szkolimy wszystkich naszych pracowników. Wszystko po to, aby czuć się bezpiecznie i efektywnie działać w biznesie.

Zainteresowanych poznaniem przykładowych szablonów polityk bezpieczeństwa oraz porozmawianiem o rozwiązań minimalizujących ryzyko zagrożeń w biznesie, zapraszamy do kontaktu.

 

Do utraty danych może dojść z wielu powodów. Awaria techniczna, błąd ludzki, niesprawne działanie serwera, niewykonanie kopii zapasowych – to tylko przykłady. Jednym z najczęściej wskazywanych zagrożeń jest dokonanie ataku hakerskiego na zasoby firmowe. Dlatego już na etapie projektowania polityk bezpieczeństwa należy zadbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej. Tworzy się w tym celu zasady alternatywnego reagowania na nieprawidłowości (tzw. alerty bezpieczeństwa) oraz sposoby informowania odpowiedzialnych osób o spadku wydajności działania całego systemu informatycznego.

Czytaj dalej

Badania „State of Operational Technology and Cybersecurity Report” pokazują, że 93% przedsiębiorstw korzystających z systemów OT (operacyjnych systemów sieci przemysłowych) w ciągu ostatniego roku doświadczyło włamania do systemu informatycznego. Okazuje się, że główną przyczyną są luki w istniejących zabezpieczeniach systemów przemysłowych. Czytaj dalej